[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


การพัฒนาคุณภาพการสอนวิทยาศาสตร์
เรื่อง : รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปย่อสาระสำคัญ บทคัดย่อ

 
ชื่อเรื่อง รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  
ชื่อผู้รายงาน นายพรหม  ผูกดวง  
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2559
 
รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  มีวัตถุประสงค์  
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับเป้าหมาย   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  ประชากร  
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  204  คน  และเป็นนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  133  คน  กลุ่มตัวอย่าง  
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  82  คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  46  คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Student  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ย (x)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย (S)  และค่าร้อยละ (P)
ผลการวิจัย  พบว่า (1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากับ  1.91  อยู่ในระดับพอใช้  
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับ  7 %  
(2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศเท่ากับ  1.73  อยู่ในระดับพอใช้  
แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับ  3 %  
 


ผู้เขียน : นายพรหม ผูกดวง
หน่วยงาน : โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา จังหวัดสุรินทร์
เสาร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 59
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


การพัฒนาคุณภาพการสอนวิทยาศาสตร์ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 มี.ค. 2560
      รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 19 ต.ค. 2559
      แบบรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 4 พ.ค. 2559
      รายงานการศึกษาความพึงพอใจรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 21101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 26 พ.ย. 2558
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 7 ต.ค. 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
จังหวัดสุรินทร์
บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร.044-513625