[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

      บุคลากรกลุ่มนิเทศ ฯ สพม.33
 

 ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

  

นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
นายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นางณัฐกานต์ ปีแหล่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
นายพิจิตร   อุตระโปน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 นายรวิชญุฒม์   ทองแม้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
หัวหน้าสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/กิจกรรมแนะแนว

นายวัชรา   สามาลย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/สาระการเีรียนรู้คอมพิวเตอร์

นางสาวจิราพร   เนตรวิศาล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
สาระการเีรียนรู้ภาษาไทย


 นางพชรพรรณ   ด่านวิไล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร ฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายองอาจ    ดีประดวง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นางตวงรัตน์   เกียรติคุณรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางนาถสุดา   จินดาศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 นายสุธี   ใจศีล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นายประสิทธิ์   ยอดทองดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
จังหวัดสุรินทร์
บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร.044-513625